PFOC

Regulamin korzystania z Portalu „Akademia Stomatologii”
§ 1 Postanowienia ogólne i definicje
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki korzystania z portalu „Akademia
Stomatologii” dostępnego pod adresem internetowym https://akademia-pfoc.pl/ (dalej „Portal”).
Regulamin określa w szczególności:
a. podstawowe zasady korzystania z Portalu (§ 2),
b. wymagania techniczne Portalu (§ 3),
c. procedurę rejestracji (§ 4),
d. kwestie dotyczące praw autorskich i innych praw (§ 5),
e. procedurę reklamacyjną (§ 6),
f. zasady i wyłączenia odpowiedzialności oraz prawo do odstąpienia od umowy (§ 7),
g. możliwość uzyskania punktów edukacyjnych (§ 8)
h. postanowienia dotyczące reklamy (§ 9),
i. zasady zmiany Regulaminu (§ 11).
2. Regulamin jest dostępny pod adresem https://akademia-pfoc.pl/regulamin.pdf w formie
umożliwiającej jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.
3. Portal administrowany jest przez Neo-Vinci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej
14, 02-512 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 682312, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie XIV Wydział Gospodarczy, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP)
5223094302 oraz numerem REGON 367606445, zwaną dalej „Organizatorem”.
4. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail kontakt@akademia-pfoc.pl oraz pod
numerem telefonu +48 535 190 078 .
5. Osoby korzystające z Portalu zwane są dalej „Użytkownikami”.
6. Portal kierowany jest do lekarzy dentystów. Inne osoby nie mogą korzystać z części Portalu
dostępnej dla zarejestrowanych użytkowników.
7. Użytkownicy korzystają z Portalu w celu bezpośrednio związanym z ich działalnością zawodową.
Z uwagi na treści publikowane na Portalu korzystanie z Portalu ma dla Użytkowników charakter
zawodowy.
§ 2 Podstawowe zasady korzystania z Portalu
1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne.
2. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
3. Użytkownik dokonując rejestracji na Portalu, zobowiązuje się do przestrzegania zasad opisanych w
Regulaminie.
4. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu w celu bezpośrednio związanym z ich działalnością
zawodową.
5. Usługami świadczonymi drogą elektroniczną są:
a. rejestracja na Portalu,
b. dostęp do konta Użytkownika, (tylko dla zarejestrowanych Użytkowników)
c. dostęp do wydarzeń online (tylko dla zarejestrowanych Użytkowników),
d. dostęp do materiałów z poprzednich wydarzeń (tylko dla zarejestrowanych
Użytkowników),
e. test umożliwiający uzyskanie punktów szkoleniowych (tylko dla zarejestrowanych
Użytkowników).
6. W związku z korzystaniem z Portalu Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze
bezprawnym.
§ 3 Wymagania techniczne Portalu
1. Do dokonania rejestracji niezbędne jest wykorzystanie urządzenia (komputera, laptopa, tabletu,
telefonu itp.) posiadającego dostęp do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz
posiadanie adresu e-mail.
2. Do korzystania z materiałów dostępnych na portalu, w tym transmisji na żywo z wydarzeń oraz
nagrań z wydarzeń niezbędne jest wykorzystanie urządzenia (komputera, laptopa, tabletu, telefonu
itp.) posiadającego dostęp do Internetu z przeglądarką internetową obsługującą pliki wideo
(aktualna wersja przeglądarki).
§ 4 Rejestracja
1. Użytkownik może korzystać z części Portalu dostępnej dla zarejestrowanych Użytkowników po
dokonaniu rejestracji na Portalu. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z zawarciem przez
Użytkownika z Organizatorem umowy dotyczącej korzystania z części Portalu dostępnej dla
zarejestrowanych Użytkowników, w tym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa
zawierana jest na czas nieokreślony.
2. Aby dokonać rejestracji Użytkownik powinien:
a. wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem https://akademiapfoc.pl/rejestracja/ ,
b. podać dane oznaczone w formularzu jako obowiązkowe,
c. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką prywatności,
d. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i o jego akceptacji.
3. Podczas rejestracji mogą być również zbierane inne dane i oświadczenia (w tym o przetwarzaniu
danych dla celów marketingowych).
4. Dane określone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do świadczenia
usługi przez Organizatora.
5. Użytkownik jest zobowiązany aktualizować dane, o których mowa w ust. 2 lit. b i ust. 3.
Aktualizacja danych jest możliwa poprzez zalogowanie się do Portalu i podmianę danych w sekcji
Moje konto.
6. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik ma dostęp do części Portalu dostępnej dla zarejestrowanych
Użytkowników po zalogowaniu się poprzez wpisanie adresu e-mail oraz hasła.
7. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania danych dostępowych osobom trzecim, jak
również do nieudzielania osobom trzecim dostępu do Portalu w inny sposób.
§ 5 Prawa autorskie i inne prawa
1. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa do materiałów udostępnianych na Portalu przysługują
Organizatorowi lub innym uprawnionym podmiotom i są chronione na podstawie odpowiednich
przepisów prawa.
2. Korzystanie z Portalu nie wiąże się z przeniesieniem na Użytkownika jakichkolwiek praw
autorskich, innych praw własności intelektualnej ani praw własności przemysłowej do materiałów
dostępnych na Portalu.
§ 6 Reklamacje

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Portalem Użytkownik może poinformować
Organizatora. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyn złożenia reklamacji.
2. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@akademiapfoc.pl lub w inny sposób na podane w Regulaminie dane kontaktowe Organizatora.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych
od daty ich otrzymania. Organizator, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia
Regulaminu. O decyzji Organizatora Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.
§ 7 Odpowiedzialność, wypowiedzenie i odstąpienie od umowy

1. Organizator dołoży starań, aby zapewnić działanie Portalu. Organizator jest odpowiedzialny za
zgodność świadczonej usługi z Regulaminem na zasadach określonych w odpowiednich przepisach
prawa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Portalu z przyczyn
technicznych, w tym w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi systemu
teleinformatycznego.
3. Organizator nie odpowiada za przerwy w działaniu Portalu wynikające z przyczyn od niego
niezależnych.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawidłowych
lub nieprawdziwych danych.
5. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego sposób korzystania
z Portalu będzie naruszał prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Użytkownik jest zobowiązany do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie
poprawnego działania Portalu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za poprawność treści
zamieszczonych na Portalu, w tym w szczególności materiałów edukacyjnych. Organizator dokłada
należytej staranności, aby materiały edukacyjne były zgodne z aktualnym stanem wiedzy, poprzez
zlecenie ich przygotowania osobom posiadającym odpowiednią wiedzę w tym zakresie.
8. Organizator nie gwarantuje przydatności materiałów dostępnych na Portalu do jakiegokolwiek
zastosowania. Materiały te nie stanowią porady lekarskiej.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji
udostępnianych na Portalu.
10. W przypadku rażącego naruszenia umowy przez Użytkownika, Organizator jest uprawniony do
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy dotyczącej korzystania z części Portalu
dostępnej dla zarejestrowanych użytkowników.
11. W przypadku rażącego naruszenia umowy przez Organizatora, Użytkownik jest uprawniony do
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym umowy dotyczącej korzystania z części Portalu
dostępnej dla zarejestrowanych użytkowników.
12. Organizator uprawniony jest do zakończenia działalności Portalu ze skutkiem rozwiązania umowy
o świadczenie usług, w każdym czasie bez podania przyczyn. O zakończeniu działalności Portalu
zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni na adres poczty elektronicznej podany przy
rejestracji.
§ 8 Punkty edukacyjne
1. Organizator może udostępniać na Portalu materiały i testy umożliwiające uzyskanie przez
Użytkownika punktów edukacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i
lekarzy dentystów oraz w art. 3 ust. 1b pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i
lekarza dentysty.
2. Warunkiem uzyskania punktów edukacyjnych jest zapoznanie się z danym materiałem
edukacyjnym oraz uzyskanie wynik testu sprawdzającego wiedzę, który zostanie udostępniony po
opublikowaniu ostatniego wykładu na poziomie nie mniejszym niż 70% poprawnych odpowiedzi.
3. Szczegółowe zasady uzyskania punktów edukacyjnych będą każdorazowo oddzielnie
komunikowane przy danym materiale edukacyjnym.
§ 9 Reklama
4. Na Portalu Organizator, sponsorzy i podmioty działające za ich zgodą lub na ich zlecenie mogą
zamieszczać reklamy, w tym reklamy kierowane do osób uprawnionych do wystawiania recept lub
osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. W celu zamieszczania takich reklam
Organizator może weryfikować prawo wykonywania zawodu przez Użytkownika.
5. Korzystanie z Portalu nie ma wpływu na swobodę Użytkowników wyboru metody leczenia.
6. Użytkownik nie może zamieszczać na Portalu reklam, w szczególności reklam produktów
leczniczych i wyrobów medycznych.
§ 10 Ochrona danych osobowych
Informacja o ochronie danych osobowych została zamieszczona w Polityce prywatności
https://akademia-pfoc.pl/polityka-prywatnosci/.
§ 11 Zmiany Regulaminu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie OWU
Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej.
2. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian w Regulaminie, może wypowiedzieć umowę
ze skutkiem natychmiastowym.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Wypowiedzenie umowy dotyczącej korzystania z części Portalu dostępnej dla zarejestrowanych
użytkowników następuje poprzez usunięcie przez Użytkownika konta Użytkownika.
2. Według wiedzy Organizatora korzystanie z Portalu nie wiąże się z żadnymi szczególnymi
zagrożeniami, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Organizator wskazuje jednak, że korzystanie z Portalu może wiązać się z zagrożeniem po stronie
Użytkownika jako użytkownika Internetu. Ryzyko może polegać przede wszystkim na przejęciu
danych osobowych Użytkownika, zainfekowaniu oprogramowania Użytkownika, szpiegowaniu
Użytkownika itp.
3. Sądem właściwym miejscowo dla sporów wynikłych bądź związanych z korzystaniem części
Portalu dostępnej dla zarejestrowanych użytkowników jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.