PFOC

Polityka Prywatności w ramach Portalu „Akademia Stomatologii”

1. Administrator i Podmiot przetwarzający

1.    Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady przetwarzania danych  osobowych Użytkowników Portalu „Akademia Stomatologii” dostępnego pod adresem  https://akademia-pfoc.pl/ (dalej: „Portal”).

2.   Polityka określa w szczególności:

a. administratora danych osobowych,

b. dane osobowe Użytkowników przetwarzane na Portalu i podczas Konferencji, c. cele i podstawy prawne przetwarzania danych,

d. kategorie odbiorców danych,

e. informacje związane z korzystaniem z Portalu i uczestnictwem w Konferencji i polityką cookies,

f. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane,

g. prawa Użytkowników,

h. dobrowolność podania danych.

3.    Administratorem danych użytkowników Portalu (zwanych dalej „Użytkownikami”) jest Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Belwederskiej 20/22, 00-762 Warszawa wpisana do rejestru  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010956 ,  posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 5213108066 oraz numerem REGON  016376075, zwana dalej: „Administratorem”.

4.    Kontakt z Administratorem jest możliwy:

  1. pisemnie pod adresem: Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa,
  2. elektronicznie pod adresem e-mail: odo.pfm@pierre-fabre.com.

2. Dane przetwarzane na Portalu

1. Podczas rejestracji Użytkownika zbierane są następujące dane:

a. imię,

b. nazwisko,

c. nr PWZ,

d. adres miejsca pracy (nr domu, miejscowość, kod pocztowy),

e. adres e-mail,

f. hasło,

g. adres IP,

h. nr telefonu.

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych

1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu, na podstawie i przez okres:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przetwarzania
dokonanie rejestracji do części  Portalu dostępnej dla  zarejestrowanych  użytkownikówart. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. umowy o korzystanie z Portalu), a następnie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń
korzystanie z materiałów  dostępnych na Portaluart. 6 ust. 1 lit. b RODO  (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. umowy o korzystanie z Portalu), a następnie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń
wysłanie Użytkownikowi  wiadomości e-mail, smsów,  mmsów oraz kontaktu  telefonicznego w celu  przypomnienia o wydarzeniach  w ramach Portaluart. 6 ust. 1 lit. b RODO  (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. umowy o korzystanie z Portalu), a następnie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń
informowanie o konferencjach,  szkoleniach oraz  przekazywania innych treści  marketingowych zarówno  Administratora, jak i osób  trzecich, dla których  Administrator realizuje  projekty, w tym sponsorów  Portalu, poprzez kanały komunikacji, na które została wyrażona zgoda, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu towarów lub usług Administratora bądź podmiotów trzecich w związku z wyrażoną zgodą na konkretny kanał komunikacji)Do momentu wycofania zgody udzielonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne albo do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
weryfikacji prawa  wykonywania zawodu (w tym  w Naczelnej Izbie Lekarskiej) i  zapewnienia sobie możliwości  wykazania faktu  przeprowadzenia tej  weryfikacjiart. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wdrożeniu mechanizmu zapewniającego ograniczenie dostępu do treści, w tym reklamowych, przeznaczonych dla profesjonalistów z branży medycznej)przez okres, w którym takie  materiały są dostępne na  Portalu, chyba ze wcześniej  umowa o świadczenie usług  drogą elektroniczną zostanie  rozwiązana oraz do czasu  przedawnienia wszystkich  sankcji z tytułu naruszenia  przepisów prawa
naliczenie użytkownikowi  punktów edukacyjnych w  związku z treściami dostępnymi  na Portaluart. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1516 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 464).przez czas niezbędny do  przekazania danych do  właściwego samorządu  lekarskiego
dochodzenie roszczeń  związanych z umową dotyczącą  korzystania z Portalu i obrona  przed takimi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.art. 6 ust. 1 lit. f RODO \do upływu terminu  przedawnienia takich roszczeń
prowadzenie czynności  analityczno – statystycznych,  tworzenie szeregu statystyk i  analiz (ruchu na stronie,  funkcjonalności itp.) Portalu za  pomocą plików cookies, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjnedo czasu usunięcia plików  cookies
inne cele związane z plikami  cookie wskazane w punkcie 5  Politykiart. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjnedo czasu usunięcia plików  cookies

4. Kategorie odbiorców danych

1. Dane osobowe są ujawniane podmiotowi przetwarzającemu Neo-Vinci sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 14, 02-512 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem 682312, posługującej się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 5223094302 oraz numerem REGON 367606445; dane osobowe mogą być także przekazywane:

  1. innym osobom, w tym właściwym organom samorządu  lekarskiego, kontrahentom Administratora w celu wykonywania przez niego działalności  gospodarczej,
  2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym prawne i księgowe,  operatorom płatności, bankom, podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z działalnością Administratora, w tym usługi hostingowe i dostawcy narzędzi do wysyłki mailingu,
  3. agencjom marketingowym realizującym zadania na zlecenie Administratora.

2. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, ale wyłącznie na zasadach  dopuszczonych przez obowiązujące przepisy, dotyczące ochrony danych osobowych.

3. Dane zbierane za pośrednictwem plików cookie związanych z Google Analytics mogą być  przekazywane również do Google LLC. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski  Obszar Gospodarczy, ponieważ Komisja Europejska w dniu 10 lipca 2023 r. podjęła decyzję, że  Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w zakresie, w jakim konkretne podmioty przeszły certyfikację i zostały wpisane na listę Data Privacy Framework.

5. Informacje związane z korzystaniem z Portalu i Konferencji oraz polityka cookies

1. Na Portalu wykorzystywane są niezbędne pliki cookie: pliki niezbędne do dostarczenia usługi  świadczonej drogą elektroniczną żądanej Użytkownika, tj. do korzystania z Portalu (pliki cookie  potrzebne do działania Portalu i korzystania z jego funkcjonalności)

2. Na Portalu wykorzystywane są również pliki cookie inne niż niezbędne:

Nazwa pliku  cookiePrzechowywane  informacjeCel przechowywaniaCzas przechowywania
_ga Rejestruje unikalny identyfikator, który służy  do generowania danych statystycznych o  tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze  strony internetowej2 lata
_ga_# Wykorzystywany przez Google Analytics do  zbierania danych o tym, ile razy użytkownik  odwiedził witrynę, a także o dacie pierwszej i  ostatniej wizyty2 lata
vuid Gromadzi dane o wizytach użytkownika w  serwisie, np. które strony zostały przeczytane1 rok

3. Instalowanie plików cookie może nastąpić za zgodą Użytkownika. Użytkownik może wyrazić  zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego  urządzeniu oraz w ustawieniach w trakcie wizyty na Portalu. Za pomocą takiego oprogramowania  (w szczególności poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik)  możliwe jest również np. ustawienie powiadamiania przez przeglądarkę przed umieszczeniem pliku  cookie lub automatycznego uniemożliwienia umieszczenia pliku cookie.

4. Zgody nie wymaga przechowywanie lub uzyskanie dostępu do plików cookie w celu dostarczenia  Użytkownikowi usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez Uczestnika, tj. dokonania  rejestracji w Portalu i umożliwienia korzystania z Portalu.

6. Prawa Użytkowników

1. Użytkownik ma prawo do:

a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania prowadzonego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

c. przenoszenia danych,

d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

– w zakresie określonym przepisami prawa, w szczególności RODO.

2. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego  szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6  ust. 1 lit. f RODO. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że  wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych  wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń.

3. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma  prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych  osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z  takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wycofania zgody na konkretny kanał komunikacji marketingowej udzielonej na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne prawnie uzasadniony interes Administratora upada.

7. Dobrowolność podania danych

Korzystanie z Portalu oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak Użytkownik chce  uczestniczyć korzystać z Portalu, to musi podać dane osobowe oznaczone w formularzu rejestracyjnym  jako obowiązkowe.

8. Automatyczne podejmowanie decyzji

W wyżej wymienionych procesach przetwarzania (pkt. 3) nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.